Visiting Faculties

1. Dr. B.R. shrivastava , M.S., Ph.D.

2. Dr. Archana Shrivastava, M.Sc., Ph.D.

3. Dr. Nidhisha Agarwal, M.S. , E.N.T

4. Dr. Nadeem Khan Sarawat

5. Dr. V.Jalaj .Guest Teachers

1. Dr. Manish Rastogi

2. Dr. R.D Sharma

3. Dr. K.K Khare