Visiting Faculties

1. Dr. B.R. shrivastava , M.S., Ph.D.

2. Dr. Archana Shrivastava, M.Sc., Ph.D.

3. Dr. Neelam Shivastava, Ph.D., Biochemistry.

4. Dr. Nidhisha Agarwal, M.S. , E.N.T

5. Dr. Kishawar Sulatana, Gynecologist.

6. Dr. Nadeem

7. Dr. V.Jalaj .

8. Dr. Priyanka

9. Dr. V.K. Singhal

10. Dr. Pankaj Agarwal

11. Dr. R.D. Sharma

12. Mr. Santosh Sharma

13. Mr. Vivek